วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่นไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ต    ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้


วัตถุประสงค์
 
   เมื่อผู้เรียนการศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถได้ดังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
4. อธิบายความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีวิธีระบบได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. บอกความหมาย และองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้
8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
9. บอกความหมาย และความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้

10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งเรียนเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาได้
13. ยกตัวอย่างโปรมแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้
ความซื่อสัตย์ หมายถึง
  ในสังคมวันนี้ ความซื่อสัตย์ได้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคนส่วนใหญ่ละเลยด้วยจิตสำนึกผิดชอบที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่าย แต่ในความจริงแล้วความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท้าทายใจอยู่ทุกขณะจิต เราต้องตัดสินใจที่ตอบรับหรือปฏิเสธว่าเราจะยังเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องหรือไม่ ความซื่อสัตย์ที่แท้จริงยังเป็นเรื่องที่ต้องวัดได้ใขณะที่ยังไม่มีใครควบคุม ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาคอยบังคับอีกด้วย
    ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มาจากใจจริง : ความซื่อสัตย์ในสังคมจัดเป็นปัญหาระดับชาติที่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ ภัยร้ายของความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมมีมูลเหตุจากค่านิยมในการวัดความสำเร็จจากความมั่นคั่งแห่งอำนาจเงินและวัตถุ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในลักษณะกอบโกย ฉ้อฉล คดโกง ใช้อิทธิพลขู่บังคับแลกกับความมั่งคั่งให้มากและรวดเร็วที่สุด
วิเคราะห์"เปรียบเทียบ"ความหมายกับคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
ความซื่อสัตย์
  ความซื่อสัตย์เป็นส่วนหนึ่งของความจริงใจการที่เราจะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเสียก่อนแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์หรอก แต่ให้เป็นคนมีความจริงใจก็สามารถมีความซื่อสัตย์ได้แล้วเพราะเมื่อเรามีความจริงใจผลพลอยได้คือความซื่อสัตย์ การที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ความสุจริต
  สุจริต แปลว่า การประพฤติดี การประพฤติงาม หมายถึงการทำความดี การทำถูกต้อง
คุณธรรม
  คุณธรรม คือ นามธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของมนุษย์ที่ตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดี
จริยธรรม
  ความประพฤติดี กิริยาที่ควรประพฤติจริยธรรม กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ"ประโยชน์และคุณค่า" ของความซื่อสัตย์
   ทุกคนสามารถได้รับความสำเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตจากความซื่อสัตย์นี้ได้ หากดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังพัฒนาและฝึกตนเอง เริ่มตั้งแต่ความคิด การกระทำและในทุกๆ การตัดสินใจต้องตั้งใจว่า จะไม่กระทำสิ่งใดเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่จะใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์เป็นตัววัดจิตใจเพื่อเราจะทำทุกสิ่งได้ถูกต้อง การเช่นนี้จะส่งเสริมให้เราถูกต้องเสมอต้นเสมอปลาย การเช่นนี้จะส่งเสริมให้เราเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้ชีวิตเรามีศักดิ์ศรีและได้รับการยกชูในทางที่ดีขึ้น ความซื่อสัตย์ของเราวันนี้คือดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ยั่งยืนในวันข้างหน้าของเราอย่างแท้จริง
ศึกษา"พฤติกรรม" ความซื่อสัตย์จากสื่อ ICT โดยวิเคราะห์ให้ตรงกับความหมาย
 สุภาษิต / คำพังเพย
* ปากว่าตาขยิบ      หมายถึง พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม
* ฉ้อราษฎร์บังหลวง   หมายถึง เบียดบังเงินหลวง
* หน้าซื่อใจคด      หมายถึง มีหน้าตาซื่อตรง แต่ในในคิดร้าย
* ผักชีโรยหน้า      หมายถึง ทำดีพอพ้นตัว ความดี หรือความสวยที่งาม ลวงตาได้เพียงผิวเผิน
* คตในข้องอในกระดูก  หมายถึง ไม่ซื่อ
* ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก  หมายถึง ต่อหน้าทำเป็นดีลับหลังกลับเป็นคนเลว
* สิบแปดมงกุฎ      หมายถึง ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

บทเพลงที่เกียวกับความซื่อสัตย์

เพลง: เรารักกันไม่ได้
ศิลปิน : อ้อย กะท้อน
เนื้อเพลง :  ขอวันนี้ให้จบกัน ความสัมพันต้องไกลห่าง  เราไม่ควรเดินรวมทาง คืนหัวใจให้กับเขาดีอยู่แล้วเธอกับเขาเคียงคู่กาย
จะให้ฉันอยู่ตรงไหน
       *ผิดที่ฉันรักเธอเหลือเกิน สุดจะห้ามใจให้ฉันทำอย่างไร
แต่ว่าเรารักกันไม่ได้เจ็บปวดเท่าไรแต่ฉันต้องตัดใจจะขอเดินจากไปตามทางแม้วันนี้ต้องปวดใจ ทนหนาวกายยังดีกว่ายอมรับความจริงผ่านมา กลืนน้ำตาเพื่อข่มใจก็เพราะเขามีแต่เธอเคียงข้างกาย
ไม่อยากเป็นคนทำลาย
   (*)แค่มองเห็นเธอไกลไกล ฉันก็สุขใจได้เห็นเธออยู่ดี ที่ได้แอบรักผิดที่ฉันรักเธอเหลือเกิน สุดจะห้ามใจให้ฉันทำอย่างไร แต่ว่าเรารักกันไม่ได้เจ็บปวดเท่าไรแต่ฉันต้องตัดใจ จะขอเดินจากไปตามทาง
เพลง : ความซื่อสัตย์
ศิลปิน : บอดี้แสลม
เนื้อเพลง : นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู่ฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อ เธอเหมือนวันที่เคยมีกันอยู่แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่ก็ไม่ได้คิดจะให้ชีวิตมีใคร
* ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างงั้นเวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน
ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
** ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไปยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจฉันยังซื่อสัตย์
 ยังไม่อาจรักใครยังรักได้แค่เธอจำ ฉันก็ยังจำแค่เรื่องเก่าฉันก็ยังทำเหมือนๆ เก่ายังมีชีวิตติดอยู่กับความทรงจำ และคำว่ารักแม้ต้องมีฉันเพียงผู้เดียวฉันก็ยังคงจะรักเดียวต่อให้มันเหงา ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด
(*,**)ยังรักเธอ...เสมอ ยังรักเธอ...คนเดียวยังเก็บเธอไว้อย่างดี
 ยังมีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไปยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใครแม้คนที่ซื่อสัตย์ต้องไม่เหลือใครแต่ฉันก็รักเธอ(ไม่มีเธอฉันก็ไม่เคยคิด
จะเปลี่ยนใจแม้ว่าในวันนี้ ไม่มีใคร แม้ว่าในวันนี้ ไม่มีเธอ)ยังรักเธอ ฉันก็ยังนอนคนเดียวฉันก็ยังตัวคนเดียวฉันยังมีเธอคนเดียวเพราะทั้งหัวใจยังมีเธอ...เธอผู้เดียวในจิตใจที่มียังรักเดียวทั้งชีวิตยังรักเธอ รักเธอผู้เดียวนอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวฉันก็ยังตัวคนเดียวก็ฉันยังรักเธอคนเดียว